Temeljem članka 32. Statuta Doma za odrasle osobe “Sv.Nedjelja” Nedešćina ravnateljica Doma raspisuje

NATJEČAJ
za zasnivanje radnog odnosa za radno mjesto

1. NJEGOVATELJ /ICA -1 izvršitelj – na neodređeno puno radno vrijeme

Uvjeti:

  • PKV njegovatelj/ica
  • završena osnovna škola i položen tečaj za njegu
  • 6 mjeseci radnog iskustva na odgovarajućim poslovima

Uz pisanu prijavu na natječaj, kandidati trebaju dostaviti i dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta:

  • životopis
  • dokaz o stečenoj stručnoj spremi (preslik svjedodžbe o završenoj školi)
  • uvjerenje o položenom tečaju za njegovatelja/icu (preslik)
  • potvrdu o radnom stažu (potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj evidencijiHrvatskog Zavoda za mirovinsko osiguranje)
  • dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslik osobne iskaznice ili domovnice)
  • uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak, ne starije od mjesec dana (preslik)

Kandidati koji prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti, moraju se u prijavi pozivati na to pravo, odnosno uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu te imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Kandidat koji se u prijavi poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu sa člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članova njihove obitelji (nn 121/17 i 98/19) uz prijavu na natječaj dužni su osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta priložiti i dokaze propisane člankom 102.st.1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članova njihove obitelji, a koji su objavljeni i na web stranici Ministarstva hrvatskih branitelja

(https://branitelji.gov.hr/zaposlavanje -843/843)

(https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages///NG/12%20Prosinac/Zapošljavanje/
Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%prednost%20pri%20zapošljavanju.pdf )

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u javnom natječaju.

Nepotpune i nepravovremene prijave bit će odbačene i neće se razmatrati.

Podnošenjem prijave na natječaj kandidati daju suglasnost Domu za odrasle osobe “Sv.Nedjelja” Nedešćina da kao voditelj zbirke osobnih podataka može prikupljati, koristiti i
dalje obrađivati njihove osobne podatke isključivo u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno propisima koji uređuju zaštitu osobnih podataka. Prijavom na natječaj kandidati su suglasni s objavom osobnih podataka (imena i prezimena) na internetskoj stranici Doma, a u svrhu obavještavanja javnosti o rezultatima natječaja.

Prijave se podnose u roku od 8 dana od dana nakon objave natječaja u Narodnim novinama RH, isključivo na adresu: Dom za odrasle osobe “Sv.Nedjelja” Nedešćina, Nedešćina 41, 52231 Nedešćina, s naznakom : “Prijava na natječaj “.

O rezultatima natječaja kandidati će biti pismeno obavješteni, u roku od 8 dana od dana izbora kandidata. O rezultatima natječaja kandidati će biti obavješteni na isti način i u istom roku.

Ovaj javni natječaj objavljuje se i na web stranicama i oglasnoj ploči u Domu za odrasle osobe “Sv.Nedjelja” Nedešćina, putem web stranica Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i Oglasne ploče Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i u Narodnim novinama RH.

Više u pdf dokumentu:
Natjecaj za zaposljavanje – njegovatelj-ica (pdf)