Na temelju Odluke Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike KLASA: 100-01/22-01/4, URBROJ: 524-08-01-01/1-22-4 od dana 25.ožujka 2022. godine i Plana prijema pripravnika u ustanovama socijalne skrbi u 2022. godini za provedbu mjere aktivne politike zapošljavanja – potpore za zapošljavanje za stjecanje prvog radnog iskustva/ pripravništvo te članka 32. Statuta Doma za odrasle osobe “Sv. Nedjelja” Nedešćina, ravnateljica Doma za odrasle osobe “Sv.Nedjelja” Nedešćina objavljuje:

JAVNI NATJEČAJ

za prijem pripravnika na određeno vrijeme – 12 mjeseci putem mjere za stjecanje prvog radnog iskustva – pripravništvo za radno mjesto

  1. Psiholog – pripravnik – (m/ž) 1 izvršitelj /ica na određeno radno vrijeme od 12 mjeseci u punom radnom vremenu

Uvjeti:

  • VII/I – završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij psihologije.
  • Nezaposlena osoba bez staža osiguranja u traženoj obrazovnoj razini prijavljena u evidenciji nezaposlenih,
  • Da ne postoji zapreka iz članka 261.st.1. Zakona o socijalnoj skrbi (NN 18/22).

Uz pisanu prijavu kandidati su dužni priložiti:

  • Životopis
  • Dokaz o hrvatskom državljanstvu (važeća osobna iskaznica, putovnica ili domovnica),
  • Dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja (diploma),
  • Dokaz da kandidat nema radnog staža u traženoj obrazovnoj razini (elektronički zapis ili potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje ili drugi dokaz na temelju kojih se to može utvrditi),
  • Dokaz da je kandidat prijavljen u evidenciji nezaposlenih (potvrda Zavoda za zapošljavanje)
  • Uvjerenje nadležnog suda da protiv kandidata nije pokrenut i da se ne vodi kazneni postupak, ne starije od 30 dana.

Na natječaj se mogu prijaviti osobe obaju spolova. Isprave se prilažu u presliku, a prije izbora kandidat je dužan priložiti izvornike.

Više u pdf dokumentu:

Natjecaj za pripravnika – psihologa (pdf)