Temeljem članka 32. Statuta Doma za odrasle osobe “Sv.Nedjelja” Nedešćina, a u svezi s odredbom članka 24. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama (NN 56/22)  te prethodne suglasnosti  Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike od dana 1. srpnja 2022. (Klasa: 100-01/22-02/358, Urbroj: 524-08-01-02/7-22-2) ravnateljica Doma raspisuje

NATJEČAJ

za zasnivanje radnog odnosa za radno mjesto

  1. STRUČNI RADNIK I. VRSTE – PSIHOLOG -1 izvršitelj (m/ž) na NEODREĐENO puno radno vrijeme

Uvjeti:

-završen diplomski sveučilišni studij psihologije

– jedna godina radnog staža u struci

– položen stručni ispit

– odobrenje za samostalan rad

– dokaz da ne postoji zapreka iz čl.213.st.1 Zakona o socijalnoj skrbi

– hrvatsko državljanstvo

  Uz prijavu na natječaj kandidati su dužni priložiti:

 – životopis

 – dokaz o stečenoj stručnoj spremi (preslik svjedodžbe o završenoj školi)

 – dokaz o položenom stručnom ispitu (preslika uvjerenja, svjedodžbe)

– dokaz da kandidat ima odobrenje za samostalan rad izdano od nadležne komore (preslika važeće licence)

 – elektronički zapis ili potvrdu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o radnom stažu

– dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslik osobne iskaznice ili domovnice)

– uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak, ne starije od mjesec dana (preslik)

Napomena: dokaz da kod pojedinog kandidata/kandidatkinje ne postoji zapreka iz čl. 261.st.1. Zakona o socijalnoj skrbi (NN 18/22 i 46/22) pribavit će po službenoj dužnosti poslodavac (Dom).

 

Kandidati koji prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti, moraju se u prijavi pozivati na to pravo, odnosno uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu te imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Kandidat koji se u prijavi poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu sa člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članova njihove obitelji

(nn 121/17 i 98/19) uz prijavu na natječaj dužni su osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta priložiti i dokaze propisane člankom 102.st.1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članova njihove obitelji, a koji su objavljeni i na web stranici Ministarstva hrvatskih branitelja:

(https://branitelji.gov.hr/zaposlavanje-843/843)

(https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages///NG/12%20Prosinac/Zapošljavanje/Popis
%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%prednost%20pri%20zapošljavanju.pdf
)

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u javnom natječaju.

Podnošenjem prijave na natječaj kandidati daju suglasnost Domu za odrasle osobe “Sv. Nedjelja” Nedešćina da kao voditelj zbirke osobnih podataka može prikupljati, koristiti i

dalje obrađivati njihove osobne podatke isključivo u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno propisima koji uređuju zaštitu osobnih podataka.

Prijavom na natječaj kandidati su suglasni s objavom osobnih podataka (imena i prezimena) na internetskoj stranici Doma, a u svrhu obavještavanja javnosti o rezultatima natječaja.

Prijave na natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od 15 dana od dana objave natječaja u Narodnim novinama i to na adresu: Dom za odrasle osobe “Sv.Nedjelja” Nedešćina, Nedešćina 41, 52231 Nedešćina, s naznakom: “Prijava na natječaj “.

O rezultatima natječaja kandidati će biti pismeno obavješteni, u roku od 8 dana od dana izbora kandidata. O rezultatima natječaja kandidati će biti obavješteni na isti način i u istom roku.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

 ravnateljica:

Sabina Kliman,mag.soc.rada

Natjecaj psiholog (pdf)