Temeljem članka 32. Statuta Doma za odrasle osobe “Sv.Nedjelja” Nedešćina ravnateljica Doma raspisuje

NATJEČAJ
za zasnivanje radnog odnosa za radno mjesto

1. RADNI TERAPEUT /RADNA TERAPEUTKINJA -1 izvršitelj na NEODREĐENO puno radno vrijeme

Uvjeti:

 • završen stručni studij radne terapije
 • položen stručni ispit
 • jedna godina rada u struci
 • dokaz da ne postoji zapreka iz čl.261.st.1 Zakona o socijalnoj skrbi (NN 18/22)
 • hrvatsko državljanstvo

Uz prijavu na natječaj kandidati su dužni priložiti:

 • životopis
 • svjedodžbu o završenom stručnom studiju radne terapije
 • uvjerenje o položenom stručnom ispitu
 • potvrdu o radnom stažu (potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji
  Hrvatskog Zavoda za mirovinsko osiguranje)
 • uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak, ne starije od trenutka raspisivanja natječaja
 • dokaz o hrvatskom državljanstvu

Kandidati koji prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti, moraju se u prijavi pozivati na to pravo, odnosno uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu te imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Kandidat koji se u prijavi poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu sa člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članova njihove obitelji (nn 121/17 i 98/19) uz prijavu na natječaj dužni su osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta priložiti i dokaze propisane člankom 102.st.1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članova njihove obitelji, a koji su objavljeni i na web stranici Ministarstva hrvatskih branitelja

(https://branitelji.gov.hr/zaposlavanje-843/843)

(https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages///NG/12%20Prosinac/Zapošljavanje/Popis %
20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%prednost%20pri%20zapošljavanju.pdf
)

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u javnom natječaju.

Podnošenjem prijave na natječaj kandidati daju suglasnost Domu za odrasle osobe “Sv.Nedjelja” Nedešćina da kao voditelj zbirke osobnih podataka može prikupljati, koristiti i
dalje obrađivati njihove osobne podatke isključivo u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno propisima koji uređuju zaštitu osobnih podataka.

Prijavom na natječaj kandidati su suglasni s objavom osobnih podataka (imena i prezimena) na internetskoj stranici Doma, a u svrhu obavještavanja javnosti o rezultatima natječaja.
Prijave na natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od 15 dana od dana objave natječaja u Narodnim novinama i to na adresu: Dom za odrasle osobe “Sv.Nedjelja” Nedešćina, Nedešćina 41, 52231 Nedešćina, s naznakom: “Prijava na natječaj “.

O rezultatima natječaja kandidati će biti pismeno obavješteni, u roku od 8 dana od dana izbora kandidata. O rezultatima natječaja kandidati će biti obavješteni na isti način i u istom roku.
Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

Natjecaj radni terapeut (pdf)