Temeljem članka 32. Statuta Doma za odrasle osobe “Sv.Nedjelja” Nedešćina, a u svezi s odredbom članka 24. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama (NN 56/22)  te prethodne suglasnosti  Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike od dana 17. kolovoza 2022. (Klasa: 100-01/22-02/450, Urbroj: 524-08-01-02/7-22-2) ravnateljica Doma raspisuje

NATJEČAJ

za zasnivanje radnog odnosa za radno mjesto

  1. Pomoćni radnik – pralja – 1 izvršitelj (m/ž) na NEODREĐENO puno radno vrijeme

Uvjeti:

– završeno osnovnoškolsko obrazovanje

– šest mjeseci radnog iskustva

– dokaz da ne postoji zapreka iz čl.213.st.1 Zakona o socijalnoj skrbi

– hrvatsko državljanstvo

  Uz prijavu na natječaj kandidati su dužni priložiti:

 – životopis

 – dokaz o stečenoj stručnoj spremi (preslik svjedodžbe o završenoj školi)

– elektronički zapis ili potvrdu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o radnom stažu

– dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslik osobne iskaznice ili domovnice)

– uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak, ne starije od mjesec dana (preslik)

Napomena: dokaz da kod pojedinog kandidata/kandidatkinje ne postoji zapreka iz čl. 261.st.1. Zakona o socijalnoj skrbi (NN 18/22 i 46/22) pribavit će po službenoj dužnosti poslodavac (Dom).

Kandidati koji prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti, moraju se u prijavi pozivati na to pravo, odnosno uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu te imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Kandidat koji se u prijavi poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu sa člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članova njihove obitelji  (NN 121/17 i 98/19) uz prijavu na natječaj dužni su osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta priložiti i dokaze propisane člankom 102.st.1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članova njihove obitelji, a koji su objavljeni i na web stranici Ministarstva hrvatskih branitelja

(https://branitelji.gov.hr/zaposlavanje-843/843)

(https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages///NG/12%20Prosinac/Zapošljavanje/Popis %
20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%prednost%20pri%20zapošljavanju.pdf
)

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u javnom natječaju.

Podnošenjem prijave na natječaj kandidati daju suglasnost Domu za odrasle osobe “Sv. Nedjelja” Nedešćina da kao voditelj zbirke osobnih podataka može prikupljati, koristiti i

dalje obrađivati njihove osobne podatke isključivo u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno propisima koji uređuju zaštitu osobnih podataka.

Prijavom na natječaj kandidati su suglasni s objavom osobnih podataka (imena i prezimena) na internetskoj stranici Doma, a u svrhu obavještavanja javnosti o rezultatima natječaja.

Prijave na natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od 8 dana od dana objave natječaja u Narodnim novinama i to na adresu: Dom za odrasle osobe “Sv.Nedjelja” Nedešćina, Nedešćina 41, 52231 Nedešćina, s naznakom: “Prijava na natječaj “.

O rezultatima natječaja kandidati će biti pismeno obavješteni, u roku od 8 dana od dana izbora kandidata. O rezultatima natječaja kandidati će biti obavješteni na isti način i u istom roku.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

ravnateljica:
Sabina Kliman,mag.soc.rada

Natjecaj pomocni radnik-pralja (pdf)