Zakon o socijalnoj skrbi  (NN 157/13, 152/14)

Pravilnik o minimalnim uvjetima za pružanje socijalnih usluga  (NN 40/14)

Zakon o radu (NN 93/14)

Obiteljski zakon (NN 116/03, 17/04,136/04, 107/07, 57/11, 61 /11, 25/13, 05/15)